نیشخط/گرایش بیمارستان ها به استفاده از تجهیزات پزشکی ارزان قیمت !

نیشخط/گرایش بیمارستان ها به استفاده از تجهیزات پزشکی ارزان قیمت !

نیشخط/طرح:مسعود ماهيني