نیشخط/کشته شدن ۵ راس گورخر در حال انتقال از منطقه توران به پارک ملی کویر

نیشخط/کشته شدن ۵ راس گورخر در حال انتقال از منطقه توران به پارک ملی کویر

نیشخط/طرح:طراوت نیکی