نیشخط کارتون/ پروین:دیگر با من بمیرم تو بمیری نمی شود تیم داری کرد
نیشخط کارتون/ همه احتمالات پیرامون کشته شدن ابوبکر بغدادی
نیشخط کارتون/ در حاشیه اعتراض دانشجویان به گرما در خوابگاه ها
نیشخط کارتون/ صاحب گذرنامه داعش می تواند به بهشت برود...